Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncivil /,ʌn'sivl/  

 • Tính từ
  thô lỗ, bất lịch sự
  it was uncivil of you to say that
  anh nói như thế là thô lỗ quá

  * Các từ tương tự:
  uncivilized, uncivilizedly, uncivilizedness, uncivilly, uncivilness