Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    thuộc về; gắn liền với
    nhiệt tình gắn liền với tuổi trẻ

    * Các từ tương tự:
    pertaincious, pertainciousness