Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appertain /'æpə'tein/  

  • Động từ
    thuộc về, gắn liền với
    nghĩa vụ và đặc quyền gắn liền với một chức vụ cao