Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertainciousness /pə:ti'neiʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính ngoan cố, tính cố chấp, tính dai dẳng; tính cứng đầu cứng cổ, tính ương ngạnh, tính gan lì