Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertaincious /pə:ti'neiʃəs/  

  • Tính từ
    ngoan cố, cố chấp, dai dẳng; cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh, gan lì

    * Các từ tương tự:
    pertainciousness