Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  láo
  you saucy little thing!
  mày thật là một thắng nhóc con láo toét!
  bảnh
  a saucy little hat
  một chiếc mũ nhỏ trông khá bảnh