Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinacious /,pɜ:ti'nei∫əs/  /,pɜ:tn'ei∫əs/

  • Tính từ
    cố chấp; khăng khăng

    * Các từ tương tự:
    pertinaciously, pertinaciousness