Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impertinent /im'pɜ:tinənt/  

  • Tính từ
    xấc láo, hổn xược

    * Các từ tương tự:
    impertinently, impertinentness