Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest) (khẩu ngữ)
    bực bội, bứt rứt, bồn chồn
    (Mỹ) trâng tráo