Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  hỗn láo
  a brash answer
  câu trả lời hỗn láo
  lòe loẹt (màu sắc, quần áo)
  he was wearing a rather brash tie
  anh ta mang một chiếc ca vát hơi lòe loẹt

  * Các từ tương tự:
  brashly, brashness