Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    trâng tráo, xấc xược

    * Các từ tương tự:
    impudently, impudentness