Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tự phụ; vênh váo

    * Các từ tương tự:
    cocky-leeky