Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impudentness /im'pru:dəntnis/  

  • Danh từ ((như) impudence)
    tính trơ tráo, tính trơ trẽn, tính vô liêm sỉ
    sự láo xược, sự hỗn xược