Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trâng tráo, mặt dạn mày dày
  bằng đồng thau; tựa đồng thau
  lanh lảnh (giọng tiếng kèn…)
  Động từ
  brazen it out
  trâng tráo, mặt dạn mày dày (sau khi đã làm điều gì sai trái)

  * Các từ tương tự:
  brazen age, brazen-faced, brazenly, brazenness