Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] trâng tráo, [một cách] mặt dày mày dạn