Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trơ tráo, mặt dạn mày dày

    * Các từ tương tự:
    barefacedly, barefacedness