Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

undiluted /'ʌndai'lju:tid/  

  • Tính từ
    không bị loãng ra, không bị pha loãng