Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unalloyed /,ʌnə'lɔid/  

 • Tính từ
  thuần khiết
  unalloyed joy
  niềm vui thuần khiết

  * Các từ tương tự:
  unalloyedly