Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chưa rọc (sách mới)
  chưa được cắt xén qua xét duyệt (bộ phim…)
  chưa trau, chưa gọt, chưa tạo dáng (ngọc)

  * Các từ tương tự:
  uncuttable