Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unblended /'ʌn'blendid/  

  • Tính từ
    không pha (rượu, chè, thuốc)