Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khiếm nhã, không đoan trang
  immodest behaviour
  cách xử sự không đoan trang (nói về nữ)
  an immodest dress
  chiếc áo không đoan trang
  thiếu khiêm tốn, tự phụ

  * Các từ tương tự:
  immodestly, immodesty