Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immodesty /i'mɔdisti/  

  • Danh từ
    sự khiếm nhã, sự không đoan trang
    sự thiếu khiêm tốn, sự tự phụ