Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đứng đắn
  that short skirt of hers is positively indecent
  chiếc váy ngắn của cô ta rõ ràng là không đứng đắn
  bất lịch sự, khiếm nhã
  he left with indecent haste
  nó bỏ đi một cách vội vàng khiếm nhã

  * Các từ tương tự:
  indecent exposure, indecently