Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    khiếm nhã, sỗ sàng