Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  bẩn thỉu, dơ dáy
  a beggar dressed in filthy rags
  một kẻ ăn xin ăn mặc rách rưới bẩn thỉu
  thô bỉ, tục tĩu
  filthy language
  ngôn ngữ tục tĩu
  (khẩu ngữ) rất khó chịu (thời tiết)
  isn't it a filthy day?
  hôm nay thời tiết rất khó chịu phải không?
  Phó từ
  [một cách] bẩn thỉu
  (khẩu ngữ) rất, hết sức
  filthy rich
  rất giàu

  * Các từ tương tự:
  filthy lucre