Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

squalid /'skwɒlid/  

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  bẩn thỉu (nghĩa đen, nghĩa bóng)
  squalid housing
  nhà cửa bẩn thỉu
  a squalid tale of greed and corruption
  một câu chuyện bẩn thỉu về tham lam và hối lộ

  * Các từ tương tự:
  squalidity, squalidly, squalidness