Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có bùn loãng
  slip on the slimy steps
  trượt trên những bậc cầu thang đầy bùn loãng
  (khẩu ngữ) bất lương; xu nịnh; đạo đức giả