Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (nghĩa xấu)
  bẩn thỉu, nhớp nhúa
  a sordid slum
  nhà ổ chuột bẩn thỉu
  living in sordid poverty
  sống trong cảnh nghèo nàn bẩn thỉu
  đê tiện
  a sordid affair
  một việc đê tiện
  sordid motives
  động cơ đê tiện

  * Các từ tương tự:
  sordidly, sordidness