Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    abase oneself (somebody)
    làm hạ phẩm giá (của mình, của ai)

    * Các từ tương tự:
    abasement