Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest) (nghĩa xấu)
  [thuộc khu] ổ chuột;[như] ổ chuột
  a slummy district
  khu nhà ổ chuột
  it looks terribly slummy in this house
  ngôi nhà này trông thật kinh khủng, cứ như là ổ chuột