Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tham tiền
  tham tàn
  rapacious invaders
  quân xâm lược tham tàn

  * Các từ tương tự:
  rapaciously, rapaciousness