Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grasping /'grɑ:spiη/  

 • Tính từ
  tham lam, keo kiệt
  a grasping capitalist
  nhà tư bản tham lam keo kiệt

  * Các từ tương tự:
  graspingly, graspingness