Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tham lam; thèm thuồng, hám
  looking at the cakes with greedy eyes
  nhìn thấy cái bánh với cặp mắt thèm thuồng
  greedy for power
  hám quyền lực

  * Các từ tương tự:
  greedy-guts