Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

graspingly /'grɑ:spiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] tham lam keo kiệt