Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

niggardly /'nigədli/  

  • Tính từ
    keo kiệt
    nhỏ mọn (món quà…)
    a niggardly contribution to the fund
    một đóng góp nhỏ mọn vào quỹ