Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny-pinching /'penipint∫iŋ/  

  • Tính từ
    keo kiệt
    Danh từ
    sự keo kiệt