Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquisitive /ə'kwizitiv/  

 • Tính từ
  (thường xấu)
  thích trữ của, thích thu lợi
  an acquisitive collector
  người sưu tập thích trữ vật có giá

  * Các từ tương tự:
  acquisitively, acquisitiveness