Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parsimonious /pɑ:si'məʊniəs/  

 • Tính từ
  dè sẻn
  a parsimonious old man
  một ông cụ [tiêu dùng] dè sẻn

  * Các từ tương tự:
  parsimoniously, parsimoniousness