Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [thuộc] sói; như sói
    a wolfish cruelty
    tính hung ác như sói