Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

covetous /'kʌvitəs/  

 • Tính từ
  covetous of something
  (nghĩa xấu) thèm thuồng, thèm muốn (cái gì)
  covetous of his high salary
  thèm muốn mức lương cao như ông ta
  a covetous glance
  cái liếc nhìn thèm thuồng

  * Các từ tương tự:
  covetously, covetousness