Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ích kỷ
  he acted from purely selfish motives
  nó hành động hoàn toàn vì động cơ ích kỷ

  * Các từ tương tự:
  selfishly, selfishness