Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

selfishness /'selfi∫nis/  

  • Danh từ
    tính ích kỷ