Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-absorbed /,selfəb'sɔ:bd/  

  • Tính từ
    mải mê, say sưa