Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egotistic /,egəʊ'tistik/  /,i:gəʊ'tistik/

  • Tính từ
    (cách viết khác egotistical)
    vị ngã

    * Các từ tương tự:
    egotistical, egotistically