Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egotistically /,egəʊ'tistikli/  /,i:gəʊ'tistikli/

  • Phó từ
    [một cách] vị ngã