Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-indulgent /,selfin'dʌldʒənt/  

  • Tính từ
    tự buông thả, phóng túng