Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hedonistic /hi:də'nistik/  

  • Tính từ
    khoái lạc chủ nghĩa