Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • truỵ lạc, phóng đãng

    * Các từ tương tự:
    dissolutely, dissoluteness