Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intemperate /in'tempərət/  

 • Tính từ
  vô độ
  intemperate habits
  những thói quen vô độ (nhất là nói về thói rượu chè)
  quá mức
  an intemperate remark
  một nhận xét quá mức

  * Các từ tương tự:
  intemperately, intemperateness