Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pleasure-seeking /'pleʒəsi:kiŋ/  

  • Tính từ
    săn tìm nhục dục